நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தினால் 27Nov 2016 வெளியிடப்பட்ட மாவீரர் தின செய்தி !

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமரினால் 27Nov 2016 வெளியிடப்பட்ட மாவீரர் தின செய்தியை கர்நாடக மக்களினால் நடாத்தப்பட்ட 27 Nov 2016 மாவீரர் நாளுக்காக அமைச்சர் திருமதி பாலாம்பிகை முருகதாதாஸினால் வாசிக்கப்பட்டது
Print Friendly